Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Webshop

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FLB Doggywalk zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden
deze Algemene Voorwaarden (hierna:’Voorwaarden’) van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door FLB Doggywalk worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FLB Doggywalk worden bedongen,
worden evenzeer bedongen ten behoeve van door FLB Doggywalk ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van FLB Doggywalk zijn vrijblijvend en FLB Doggywalk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het
bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door FLB Doggywalk. FLB Doggywalk is gerechtigd
bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt FLB Doggywalk dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende btw percentage.

FLB Doggywalk biedt diverse betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling betalen
per vooruitbetaling of bij aflevering.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en
bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 10% van het totaal van uw bestelling per maand
of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door FLB Doggywalk bent u een
bedrag van € 10,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van
de giro- respectievelijk bankrekening van FLB Doggywalk.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is FLB Doggywalk gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en
daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

FLB Doggywalk behoudt zich het recht voor, de helft van uw bestelling in rekening te brengen indien u geen gehoor geeft
aan het maken van afleverafspraken en/of daaruit volgend email verkeer.
Indien u een bestelling plaatst bent u verplicht deze af te nemen tenzij anders overeengekomen met FLB Doggywalk of indien tijdig afgezegd,
zoals gesteld in artikel 7 van deze voorwaarden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan,
bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen twee (2) dagen na mededeling van de
prijsverhoging door FLB Doggywalk.

Artikel 4. Levering
De door FLB Doggywalk opgegeven levertijden zijn slechts indicatief; standaard bedraagt dit 1 a 2 weken.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan
worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te
ontbinden voor zo ver dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Indien het door u bestelde artikel niet voorradig blijkt te zijn zal hiervoor contact met u opgenomen worden waarbij FLB Doggywalk u de
verwachte levertijd zal melden en deze zo spoedig mogelijk zal nazenden volgens daarvoor geldende voorwaarden.

Wij bezorgen tot 25 km rondom Hellevoetsluis voor 5 euro

Let wel, elke eerste keer bezorgen dient vooraf afgerekend te worden!!

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van
enige overeenkomst aan FLB Doggywalk verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds
op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door FLB Doggywalk geleverde producten geheel en
onvoorwaardelijk te respecteren.

FLB Doggywalk garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient u FLB Doggywalk daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de
aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft FLB Doggywalk de keuze de
betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dient u dit binnen 48 uur telefonisch of via email mede te
delen aan FLB Doggywalk. Buiten deze 48 uur zal het gehele bedrag van uw bestelling gevorderd worden door FLB Doggywalk.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en FLB Doggywalk,
dan wel tussen FLB Doggywalk en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en FLB Doggywalk,
is FLB Doggywalk niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door FLB Doggywalk.

Artikel 9. Persoonsgegevens
FLB Doggywalk zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw
bestelling en alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en
zullen niet voor andere doeleinden door derden worden gebruikt.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FLB Doggywalk in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze,
de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat FLB Doggywalk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FLB Doggywalk
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
Indien u aan FLB Doggywalk schriftelijk opgave doet van een adres, is FLB Doggywalk gerechtigd aan dat adres alle bestellingen
te verzenden, tenzij u aan FLB Doggywalk schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren.
Voor gebruikt van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met FLB Doggywalk.

De door FLB Doggywalk geleverde product kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen.

Wanneer door FLB Doggywalk gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan,

laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden
op grond van het feit dat FLB Doggywalk deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met FLB Doggywalk in strijd mochten zijn met enig
toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een
door FLB Doggywalk vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
FLB Doggywalk is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Geschillen
Bij niet nakoming van enige verplichting uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn
zonder dat enige nadere sommatie of ingebreke stelling vereist zal zijn.

Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd
de arrondissementsrechtbank te Rotterdam tenzij u woonplaats heeft binnen het rijk in Europa en binnen 1 maand nadat een beroep op
deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijke instantie als bevoegde instantie te willen aanmerken.

Mocht FLB Doggywalk overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim door opdrachtgever dan komen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever, in dat geval worden de buitengerechtelijke kosten bepaald op een
bedrag van tenminste 30% van de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van FLB Doggywalk om de daadwerkelijke
gemaakte kosten te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn,
alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.